Felnőttoktatás

Megszervezését a felnőtt lakosság körében tapasztalható egyre fokozódó igény hozta létre.

Az utóbbi évtizedben felértékelődött az iskolai végzettség és a szakképzettség. A foglalkoztatottsági adatokból és folyamatokból igazolhatóan kimutatható összefüggés létezik a tartós foglalkoztatás és a végzettség között. Meghatározható egy olyan képzettségi szint – ez a legalább befejezett középiskolai végzettség -, amely a munkavállaló felnőttek számára az egész életpályán át viszonylag biztonságos foglalkoztatási (illetve tanulási) feltételt biztosít. (Forrás: Munkaügyi folyamatok Budapest, Munkaügyi Kutató Intézet).

Ezt az igényt kívánja kielégíteni intézményünk felnőttoktatás esti munkarend szerint szerveződő képzéseivel. A Kisvárdai SZC olyan intézmény, amely alapvető feladatának tekinti, a magas szintű szakmai oktatást, amely áthatja az intézményben folyó oktató-nevelő tevékenység egészét.

 Nyitva áll minden tanköteles kort már betöltött, legalább 18 éves személy előtt, aki elfogadja pedagógiai programunkat és a helyi tantervet. A képzésre jelentkezőnek rendelkeznie kell minimum befejezett nyolc osztályról szóló bizonyítvánnyal.

A nevelő-oktató munka alapelvei: az iskolában folyó oktató-nevelő munka értékközpontú. Emberséges, a teljesítményt és az egyéniséget tisztelő légkörben oktatjuk és neveljük tanítványainkat. Meggyőződésünk, a tanár és a tanuló közös munkájával és az iskolafenntartó által nyújtott biztos háttérrel érhetünk el eredményt.

 Az oktató-nevelő munka céljai, feladatai: A képzés alapvető célja a minőségi oktatás, és a sikeres szakmai vizsga. Célunk felkészíteni tanulóinkat a komplex szakmai vizsgákra, a szakképzésben való részvételre és a munkaerőpiacon történő előnyösebb elhelyezkedésre.

 Feladatunk, hogy az életben is használható, praktikus tudást adjunk át tanítványainknak, akik rendelkeznek az önálló tanulás képességével is. A nemzeti köznevelésről szóló törvény, a felnőttoktatást, a tanuló elfoglaltságához igazodó iskolai nevelésként és oktatásként szabályozza. Feladatunk az, hogy a munkájuk és családjuk mellett iskolapadba ülők személyre szabott segítséget, támogatást kapjanak a tanulmányai során.

Az oktató-nevelő munka eszközei, eljárásai, és a tehetség kibontakozását és a felzárkózást segítő tevékenység: A felnőttoktatás jellegéből, a tanórák számából és az előzetes ismeretek sokféleségéből fakadóan az iskolai oktató-nevelő munka leglényegesebb módszerei azok, amelyek az otthoni önálló tanulást segítik, erősítik.

A programunk megtervezésében fontos szempont a korszerű ismeretek beemelése a tananyagba, a készség- és képességjellegű követelmények előtérbe állítása. Az irreálisan szélesre duzzadt ismeretanyag mennyiségének optimalizálása mellett ismertetni és elsajátítatni szeretnénk azokat a módszereket, amelyek birtokában a szükséges információk, a rendelkezésre álló eszközök segítségével gyorsan és egyszerűen előhívhatók.

Nevezetesen a kézikönyvek, szótárak, lexikonok használatát és olyan alapvető informatikai ismereteket is oktatunk, amellyel önálló produktumokat is elő tudnak állítani tanulóink.

Minden diákunkat támogatunk tanulmányaiban, egyrészt az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezésével, másrészt gyakorló, beadandó feladatlapokkal. Törekszünk arra, hogy minden tanuló kapja meg az éves anyag minimumát jegyzet, vázlat, oktató CD, de akár a tankönyvek bizonyos, kijelölt részeinek formájában.

 Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő feladatok: Általános tapasztalat, hogy a tanulók a felnőttoktatásba bekerülve megijednek a tananyag mennyiségétől és nehézségétől, s önbizalom és kitartás hiányában abbahagyják a megkezdett tanulást. A tantestület minden tagjának feladata a tanulók önbizalmának, kitartásának erősítése, a tanulási képességek fejlesztése, s így a lemorzsolódás megakadályozása. Ezt szolgálják a tervezett tanulás módszertani órák, a szabadon tervezhető foglalkozások, beadandó feladatok. Nagy szerepet kap az egyéni bánásmód és türelem, az önképzés és egyéni tanulási stratégiák kialakítása, az önálló teljesítmények értékelése, motiválása

  A felnőttoktatási képzés működésének rövid leírása Az esti munkarend szerint hetenként 2-3 napon van tanítás, amely délután, órarend szerint zajlik, 40-45 perces tanítási órákkal, az órák között 5-10 perces szünetekkel. Tanórán kívüli és egyéni foglalkozásokra, korrepetálásra 5 napos tanítási hét bármely napján lehetőség van, a szaktanárral való egyeztetés alapján, az intézményvezető jóváhagyásával.

  A tanulók felvétele jelentkezés alapján történik, figyelembe véve a jelentkező bizonyítványban rögzített végzettségét és tanulmányi eredményeit. Azoknak, akik a közoktatásban szerzett szakmunkás végzettséggel rendelkeznek, illetve legalább 9. gimnáziumi vagy szakközépiskolai osztályt végzett tanulók, lehetőségük van évbeszámítással élni.

 A hiányzó tantárgyakból, egyéni elbírálás szerint, különbözeti vizsga letételét írhatja elő az intézményvezető. A felnőttoktatás és a nappali képzés tanulmányi követelmény rendszere megegyezik, még a középfokú előtanulmányokkal rendelkező jelentkezőinknek is a minimum két tanéves felkészülési időt javasoljuk, mivel csak ennyi idő alatt biztosítható óraszám mennyiségét látjuk elegendőnek a követelmények teljesítéséhez.

 

 Tankönyvek és egyéb segédletek kiválasztásának szempontjai: A nevelő-oktató munka során a pedagógusok a hivatalos tankönyvjegyzékből választanak tankönyvet. A kiválasztáskor többek között figyelembe vesszük, hogy a taneszköz tartalmilag legyen kidolgozott, minél érthetőbben, szemléletesebben közvetítse az ismeretanyagot a tanulók felé. Tartalma fedje le az adott tantárgy adott évfolyamra vonatkozó tantervét, önálló tanulásra, feldolgozásra is alkalmas legyen, tartalmazzon minél több lehetőséget a gyakorlásra.

  Az iskolai számonkérés formái: A tagozaton az elsajátított ismereteket beszámolókon, negyedéves vizsgán, féléves vizsgán, év végi vizsgán és projekt feladatok elkészítésével szerzett érdemjegyekkel mérjük.

A tanórák során nem kötelező osztályzatokkal értékelni a tanulókat, de szóban folyamatosan értékeljük munkájukat. A beszámolókon és a vizsgákon a hagyományos ötfokú, számszerű értékelést alkalmazzuk. A tantárgyi helyi tantervekben megjelölt esetekben házi dolgozat határidőre történő beadását is elvárjuk.

 A tantervi követelmények teljesítésének módja az esti munkarend szerint tanulóknál a beszámolókon való eredményes részvétel, és egyéb specifikus, tantárgyhoz kötött feltétel teljesítése (projekt munka leadása, házi dolgozat beadása, stb.). Egy tanévben négy beszámoló időszakot tartunk, így azok rendszere az itt folyó munkát négy, közel azonos idejű tanítási-tanulási folyamattá szervezi.

 A számonkérések mindig az adott negyedév tantervi követelményeit kéri számon. Az előírt beszámolók letétele kötelező, az esetleges akadályoztatást előre jelezni kell. Az indokoltan elhalasztott beszámolót 2 héten belül pótolni lehet a szaktanárral való egyeztetés alapján. Az év végi jegyek megállapításánál az évközi összes produktum beszámításra kerül. A végzős évfolyamon csak három beszámoló van.

A beszámolók és vizsgák módja lehet írásbeli, szóbeli-, vagy gyakorlati vizsga. A beszámolók és a vizsgák a tanév rendjében és a munkatervben meghatározottak alapján kerülnek megszervezésre.

 Ez már a tanév elején a tanulók rendelkezésére áll, a részletes, tantárgyakra, napokra és órákra lebontott ütemezést a tanulók legkésőbb a beszámolók és vizsgák kezdete előtt 2 héttel a hirdetőtáblán kifüggesztett formában és a tagintézmény honlapjáról megismerhetik.

 A magasabb évfolyamára lépés feltételei: A felsőbb osztályba lépés feltétele az adott évfolyam minimális tantárgyi követelményeinek teljesítése valamennyi tantárgyból, és az óralátogatási kötelezettségnek való megfelelés. Az egyes tantárgyak tanterveiben részletezzük a továbbhaladás feltételeit és az osztályozó vizsgák követelményeit. A tanulmányokat szakmai vizsga zárja le.

 

A felnőttoktatásban oktatott szakmáink

 

OKJ azonosító

szakképesítés megnevezés

szakmacsoport

1 

3458201

Ács

9

2 

3454302

Asztalos

11

3 

5452502

Autószerelő

13

4 

3458213

Burkoló

9

5 

3454202

Cipőkészítő

10

6 

3481101

Cukrász

18

7 

3434101

Eladó

17

8 

3452202

Elektromos gép- és készülékszerelő

6

9 

3458203

Épület- és szerkezetlakatos

5

10 

3458204

Festő, mázoló, tapétázó

9

11 

3452103

Gépi forgácsoló

5

12 

5472302

Gyakorló ápoló

1

13 

3452106

Hegesztő

5

14 

5448106

Informatikai rendszerüzemeltető

7

15 

3452104

Ipari gépész

5

16 

3452506

Karosszérialakatos

13

17 

3534501

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I

19

18 

5534501

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II

19

19 

3458214

Kőműves

9

20 

3458208

Kőműves és hidegburkoló

9

21 

5452303

Közlekedésautomatikai műszerész

13

22 

3458209

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

5

23 

5484111

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

17

24 

3454206

Női szabó

10

25 

5414002

Pedagógiai és családsegítő

3

26 

3454105

Pék

21

27 

5434401

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

15

28 

3481103

Pincér

18

29 

5481302

Sportedző (a sportág megjelölésével)

3

30 

3481104

Szakács

18

31 

3476201

Szociális gondozó és ápoló

2

32 

5421305

Szoftverfejlesztő

7

33 

3584102

Tehergépkocsi-vezető

13

34 

5434602

Ügyviteli titkár

16

35 

5534407

Vállalkozási mérlegképes könyvelő

15

36 

5434403

Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző

15

37 

5481101

Vendéglátásszervező-vendéglős

18

38 

3452204

Villanyszerelő

6

 

 

 

 

 

Látogatóink

Oldalainkat 17 vendég és 0 tag böngészi